Microsoft ensures "Call of Duty" stays on Sony Playstation.
Nikhil Nilesh
September 4, 2022